پاسخ تشریحی سؤالات آزمون آزمایشی جامع نوبت دوم مورخ 1403/02/28

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم تحربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم و دوازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه هنر
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم و دوازدهم - جامع نوبت دوم - مورخ 28 اردیبهشت 1403 - گروه علوم زبان