پاسخ تشریحی سؤالات آزمون آزمایشی سنجش مورخ 25 اسفند 1402 (مرحله هشتم)

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی یازدهم و دوازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه هنر
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی یازدهم و دوازدهم - مرحله هشتم - مورخ 25 اسفند 1402 - گروه علوم زبان