پاسخ تشریحی سؤالات آزمون آزمایشی جامع نوبت اول مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حضوری و غیرحضوری)

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم تحربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم ریاضی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم تجربی
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم انسانی

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم و دوازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه هنر
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش یازدهم و دوازدهم - جامع نوبت اول - مورخ 31 فروردین 1403 - گروه علوم زبان